Slavíme radostnou neděli – „Gaudete!“ – „Radujete se!“ a člověk se ptá, zda to má být radost jen pro ženy nebo i pro muže. Podle liturgické barvy se zdá, že jen pro ženy. Odborníci totiž říkají, že růžová je jediná barva, na kterou muži a ženy reagují odlišně. Pro ženy je to barva milá, roztomilá, příjemná. Pro muže je to barva, která nevzbuzuje příliš důvěry: „Co nám tady ta paní v růžových šatech nebo co nám ten pán v růžové košili chce vyprávět?!“

Důvody k radosti spojené s dnešní nedělí jsou také spíše pocitové a emotivní – tedy věci bližší ženám. Blíží se Vánoce – svátky spojené s hlubokými emocemi již z dětství. Svátky, kdy se lidé setkávají, sdružují se a povídají si. Mezi námi chlapi moc rozumných důvodů k radosti nevidím: Práce v domácnostech vrcholí, takže se nikdo domácím pracím nevyhne. Přelom roku s sebou vždy nese hodně práce navíc a letos nás navíc čeká další zdražování. Ekonomická situace nejen v naší zemi je velice nejistá. Vztahy mezi mocnostmi se dostali na úroveň studené války. Společnost je rozdělená, lidé v církvi jsou rozděleni: rozdělují nás už nejen politici, ale i covid a očkování. A k tomu všemu si Eva Samková včera zlomila oba kotníky.

 Přesto si dovolím tvrdit, že radost dnešní neděle je určená všem. Je to radost, která není založená jen na pocitech, je to radost, která je plodem Ducha sv. a tedy jako všechny plody je dána nejen Boží milostí, ale i naší spoluprací s Boží pomocí. Všimli jste si mimo jiné, že mezi plody Ducha sv. je radost jmenována na druhém místě, hned po lásce, dříve než pokoj, trpělivost, shovívavost, …

 To dnešní druhé čtení o radosti je z listu apoštola Pavla Filipanům, a tento list tradičně řadíme mezi Pavlovy listy z vězení, kam patří ještě listy Efesanům, Kolosanům a Filemonovi. Pavel je ve vězení! Zažil si své nejen od židů ale i od závistivých křesťanů. Jeho vyhlídky vůbec nejsou růžové, a přesto tehdejší obyvatele Filip i nás všechny vybízí: Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Důvodem k radosti – tím hlavním důvodem k radosti je to, že Pán je blízko.

 Prorok Sofoniáš, od kterého jsme slyšeli první čtení nastupuje krátce po dlouhé vládě násilného a modloslužebného krále Manasese (Menaše). Netuší, co může od mladičkého krále Joziáše (Jóšijáše), čekat. Předpovídá ve své knize mnoho pohrom spojených s příchodem Velkého dne Hospodinova. Ovšem vyzývá také k radosti, jak jsme mohli slyšet, kde hlavní důvod k radosti je, že uprostřed tebe je Hospodin králem, zla už se neboj!

 Také v evangeliu Jan Křtitel nejen vyzývá k pokání a k nápravě života, ale především hlásal radostnou zvěst. Jan Křtitel pronáší tato slova v okupované zemi, v době, kdy bylo těžké hledat nějaký zdroj radosti. Také zde je důvod k radosti dán tím, že mezi námi stojí ten, kterému Jan Křtitel není hoden rozvázat řemínek u opánků. (srov. Jan 1,26n) Radost dnešní neděle a radost celého křesťanského života je dána tím, že Bůh je na naší straně, že Hospodin je uprostřed nás, že Bůh se stal jedním z nás!

 Ano, radost této neděle má svůj rozumový důvod, který spočívá v tom, že ať se děje cokoli, tak Hospodin, náš Bůh, je uprostřed nás, hrdina a vítěz. Sofoniáš nebo Jan Křtitel nežili v nějaké lepší době, než je ta naše, a apoštol Pavel byl ve vězení, a přesto v listu Filipským několikrát vyzývá k radosti. Pavel také předkládá návod, jak si radost uchovat: Ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.

 Ano, starosti byly, jsou a budou, ale nejsme na ně sami, svěřme je do Božích rukou a dělejme svoji část, to, co je na nás. Důvěru v Boží působení v nás pak může posílit, když děkujeme za všechny ty situace, kdy Pán Bůh zasáhl a jednal, když si na ně vzpomeneme třeba i po letech. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání naše srdce a naše myšlenky v Kristu Ježíši. Pak přijde radost, kterou tento svět nemůže ani dát ani vzít. Gaudete! – Radujte se!