Máme nejdražší benzín za víc než devět let, ceny energií vystoupaly raketově vzhůru, počty nakažených covidem lámou rekordy a my si tu čteme o tom, že Pán Ježíš je král. Když je náš nejlepší přítel král, tak bychom se snad také mohli mít královsky. Místo toho zažívá mnoho lidí nejistotu, co bude, jak vše zaplatí, zda jim zase neodloží operaci, zda nepřijdou o někoho ze svých blízkých … Jak je to možné, když Ježíš nás má nekonečně rád a je králem nebe i země?

Také dnes nám Kristus opakuje: „Moje království není z tohoto světa … Ne, moje království není odtud.“ Pán Ježíš nám neslíbil, že budeme žít zdravě do sta let a že se budeme mít tady na této zemi královsky. Naopak Kristus nás upozorňuje, že ve světě budeme mít soužení. (Jan 16,33) Ovšem také nám slibuje, že v domě jeho Otce je mnoho příbytků a že odchází, aby nám připravil místo. (Jan 14,2) Zve nás na královskou svatební hostinu. (srov Mt 22) Přesto se zdá, že náš život na této zemi, to příliš nemění a že nejsme uchráněni od různých neštěstí, které potkávají stejně nás jako ty, kdo v Krista nevěří.

V našem srdci ale můžeme zakoušet předchuť předchuť nebeského království a nikdy nekončícího jasu. Dnes se nás sice dotýkají nejrůznější radosti i starosti a trápení, tak jako všech kolem, ale víme, že tento svět jednou pomine a my se budeme radovat v království našeho brášky, přítele a Pána Ježíše Krista.

Jo, to je všechno hezké, věříme v nebe a chceme se tam dostat, ale teď tam ještě nejsme a musíme řešit plno problémů na této zemi. Je úžasné, že nás jednou čeká Boží království v nebi, ovšem teď si musíme poradit s mnoha věcmi tady na zemi. Jenže Kristus je králem nebe i země a Pán Bůh říká: Já jsem alfa i omega. To je první a poslední písmeno řecké abecedy. To znamená, že od Boha vše vychází a vše k němu směřuje. Boží království není něco, co přijde jednou po smrti nebo na konci světa, ale Boží království je mezi námi. (Lk 17,21) To, že je Kristus králem není jen naší nadějí pro věčnost. To že se hlásíme k Ježíši Kristu Králi, tak má proměňovat náš život už na této zemi, a to i přesto, že jeho království není z tohoto světa.

Daniel v 7. kapitole mluví o 4 šelmách, tedy o různých říších a mocnostech. Ty šelmy vystupují z velikého moře, které zde symbolizuje protibožský živel a sídlo zla. Ty šelmy vystupují jedna za druhou a jedna je horší než druhá. Symbolizují různé říše tehdejší doby, ale ta slova byla zapsána i pro nás. Také my můžeme mít pocit, že přicházejí nejrůznější protibožské ideologie a vystupují z moře zla jedna za druhou: nacismus, komunismus, genderová ideologie. I jejich vůdcové často mluví zpupně a tváří se, že jsou pány světa.

Ovšem, jak jsme slyšeli, tak Bůh odnímá šelmám moc a je to On, kdo jim vyměřuje dobu působení. Je to Bůh sám, kdo nakonec dává moc, slávu a království synu člověka – tedy Pánu Ježíši. Stále platí, že Ježíšovo království není z tohoto světa, což ovšem neznamená, že by se neprojevovalo v tomto světě. Kristus je skutečně králem nebe i země, a tak i když se zdá, že prohrál, tak vítězí. Jeho vítězství je vítězství lásky nad nenávistí a zlem.

To, že je Pán Ježíš králem nám má ovšem nejen přinést útěchu, že i tady na zemi má zlo jen vyměřenou dobu, že všechny šelmy, všechny říše zla, všechny bezbožecké ideologie nakonec padnou. Znamená to také, že totiž i my máme jednat jako občané Božího království, že máme dodržovat ten základní zákon, který nám Pán Ježíš dal. Kristovo přikázání zní: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. (Jan 15,12) A hned dodává: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. (Jan 15,13) Náš král sám naplnil tento svůj zákon – tuto ústavu Božího království – vrcholným způsobem. Tento Král zůstává korunovaný trním a přibitý na kříž, přestože je také na pravici Otce.

Náš král Ježíš je s námi při pohledu na zvyšující se ceny, je s námi v našich nemocnicích, je s námi i v těch největších katastrofách. Nesestoupil z kříže a ať prožíváme cokoli, tak nás neopouští. Zůstává s námi se svojí královskou mocí, aby vydal svědectví pravdě. Kéž slyšíme jeho hlas, který i nás zve: „Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.“ (Mt 25,34)