Slavíme 5. postní neděli. TUTO NEDĚLI (29. 3.) v 10:00 hod. je možné sledovat mši sv., kterou celebruje arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka u Palladia země české. Přímý přenos je na webových stránkách: www.konzervativninoviny.cz

 

Uposlechněme výzvu našich biskupů a pokračujme každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie. Text modlitby na konci ohlášek.

 

Zítra začíná týden modliteb za mládež, který trvá až do květné neděle. Prosím modlete se za mladé lidi a využijte křížovou cestu a další materiály, které najdete zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316sekce-pro-mladez-vybizi-ke-spolecne-modlitbe

 

Také v tomto týdnu SE RUŠÍ VŠECHNY NEDĚLNÍ MŠE SV. A VŠECHNY MŠE SV. VE VŠEDNÍ DNY (VČETNĚ SOBOTY). Mše sv. na zapsané úmysly budou odslouženy. Biskupové udělili generální dispens od účasti na nedělní mši sv.

 

Je možné domluvit INDIVIDUÁLNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ během celé květné neděle 5. 4., vzhledem k tomu, že vládní nařízení umožňuje výjimku k zajištění individuální duchovní péče a služby. Najednou budou moci být přítomni pouze jednotlivci nebo rodiny, které žijí společně pod jednou střechou. Volejte na můj mobil: 604 36 52 37. Prosím volejte včas a dodržujte domluvené časy. Dále připomínám užívání roušek a sv. přijímání pouze na ruku.

 

Na květnou neděli (5. 4.) si bude možné v kostele sv. Jiljí v Nymburce vyzvednout POSVĚCENOU RATOLEST buď po individuálním sv. přijímání anebo v době od 15 do 18 hod. budou tyto ratolesti k dispozici na schodu před oltářem. Budu je světit již v sobotu večer.

 

Je také možné domluvit SVÁTOST SMÍŘENÍ na faře v Nymburce (v sále s bezpečnou vzdáleností a rouškami). Prosím volejte včas na můj mobil: 604 36 52 37.

 

Kostel sv. Jiljí v Nymburce bude otevřený na mříž k individuální modlitbě.  V pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu bude kostel sv. Jiljí otevřen k individuální modlitbě od 16 do 18 hod. Na květnou něděli (5. 4.) bude kostel otevřen od 15 do 18 hod.

 

Prosím dodržujte dvoumetrový odstup a pokud možno noste roušky či jakékoli vhodné náhrady.

 

Pokud je někdo nemocný, tak mi zavolejte, abych mohl přijít udělit svátosti. Teď již díky dobrotě Boží a vaší roušky mám a neměl bych tak nemocného ohrozit.

 

K výuce náboženství je možné využít materiály na: https://deti.vira.cz/v-karantene Ve čtvrtek dám na web nějaký test a během pátku i správné odpovědi.

 

Prosíme všechny, aby využili televizi NOE, rádio Proglas, www.cm-fatima.cz a další bohoslužby on-line: https://www.mseonline.cz/

 

AŽ DO ODVOLÁNÍ SE RUŠÍ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, MISIJNÍ KLUBKO, KŘÍŽOVÉ CESTY, ADORACE, VŠECHNA SETKÁNÍ, SPOLEČENSTVÍ APOD. RUŠÍ SE TAKÉ POUŤ DO KŘEŠOVA.

 

Farní tábor bude – dá-li Pán – v tomto roce od soboty 8. srpna do 15. srpna pro první stupeň ZŠ. Druhý stupeň bude končit ve středu 19. srpna.

 

Jménem svým i jménem biskupského vikáře pro diakonii a generálního vikáře Mons. Jana Balíka děkuji pracovníkům naší farní charity, dobrovolníkům a všem jejím pomocníkům. Prosím pomodlete se za ně!

Pokud chcete jejich činnost podpořit také finančně, tak pošlete peníze na účet farní charity Nymburk č. ú.: 2101388787/2010

Variabilní symbol: 19

 

Mnohé aktivity koná také Arcidiecézní charita Praha. S aktuálními opatřeními se pojí zvýšené náklady. A k tomu se plánovaná sbírka v neděli 22. 3. na činnost charit v naší arcidiecézi nemohla konat. Proto Vás prosím, místo daru v kostelní sbírce na činnost charity věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  

Bankovní spojení: 749011 / 5500 

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

 

Z výzvy našich biskupů:

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 

Je možné také připojit modlitbu navrženou předsedou rady Evropských biskupských konferencí:

Bože náš Otče, Stvořiteli světa,

všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době

v mnoha částech Evropy a světa

na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,

uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v okamžiku posledního soudu,

ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem

a Duchem Svatým žiješ a kraluješ

na věky věků. Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!